Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Twoja Szansa na lepsze jutro!

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 06 grudnia 2017 18:17

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Mężczyzna z poziomicą i kluczem w ręku pokazujący kciuka do góry

Kontur osób

 

Projektem zostanie objętych
380 OSÓB

 

Jeżeli jesteś osobą niepracującą, która do tej pory nie znalazła pracy zgodnej ze swoimi ambicjami i kwalifikacjami, zapraszamy Ciebie do udziału w projekcie. Szczególnie zapraszamy osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy oraz osoby z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności (w tym osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, intelektualną, zaburzeniami psychicznymi).

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU PROWADZONY JEST NA BIEŻĄCO, AŻ DO WYCZERPANIA WOLNYCH MIEJSC.

Więcej: Twoja Szansa na lepsze jutro!

 

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 29 listopada 2017 18:00

Pierwsza strona informatoraZapewnienie kompleksowej opieki dla dzieci z niepełnosprawnością jest jednym z priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej w województwie mazowieckim.

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim został opracowany „Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością”, skierowany do rodziców dowiadujących się o urodzeniu dziecka, u którego w wyniku badań prenatalnych stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu lub zdrowiu. Opracowanie powstało dzięki współpracy z konsultantami wojewódzkimi oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Więcej: Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

   

zaproszenie do udziału w projekcie

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 18 października 2017 12:04

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu od 1 stycznia 2017r. realizuje projekt  systemowy  „CZAS NA ZMIANY” dofinansowywany  ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017r. do 30.09.2018r.

Projekt realizowany jest w dwóch edycjach: od 01.01.2017r. do 30 .11.2017r. oraz od 01.11.2017r. do 30.09.2018r.

Całkowita wartość projektu 540 973,33 w tym:

 • 432 778,66 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 108 194,67 zł - wkład własny Powiatu Szydłowieckiego 

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji projektu „Czas na zmiany” niepracujące osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument, będące w wieku aktywności zawodowej (w wieku 18-60 lat), oraz młode osoby (w wieku 15-25 lat) opuszczające rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze zamieszkujące na terenie powiatu szydłowieckiego.

Projekt  oferuje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno -szkoleniowym obejmującym:

 • wsparcie rozwojowe i tutoring
 • poradnictwo psychologiczne
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • szkolenie pierwszej pomocy
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
 • aktywizację społeczno-zdrowotną, w tym uczestnictwo w Klubie Lidera, arteterapię i zajęcia rehabilitacyjno-sportowe i edukacji prozdrowotnej
 • warsztaty psychologiczne z zabiegami rehabilitacyjnymi
 • wyjazdy aktywizacyjne ze zwiedzaniem przedsiębiorstw ekonomii społecznej

 

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne do siedziby PCPR przy ul. Metalowej 7 w Szydłowcu w poniedziałek 6 listopada 2017 r.  o godzinie 13.00.

   

Informacja o projekcie

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 18 października 2017 11:44

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

„CZAS NA ZMIANY”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu od 1 stycznia 2017r. realizuje projekt  systemowy  „CZAS NA ZMIANY” dofinansowywany  ze środków Unii Europejskiej,
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017r. do 30.09.2018r.

Projekt realizowany jest w dwóch edycjach: od 01.01.2017r. do 30 .11.2017r. oraz od 01.11.2017r. do 30.09.2018r.

Całkowita wartość projektu 540 973,33 w tym:

 • 432 778,66 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 108 194,67 zł - wkład własny Powiatu Szydłowieckiego 

Grupę docelową projektu stanowią osoby z terenu Powiatu Szydłowieckiego w tym:

osoby z niepełnosprawnością w wieku 18-60 lat, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument oraz wychowankowie pieczy zastępczej w wieku 15-25 lat, mające motywację do rozwoju kompetencji, podnoszenia kwalifikacji i podjęcia pracy.

Cel i założenia projektu

Cel główny: Zwiększenie szans na zatrudnienie 39 osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym (w tym 23 kobiet  i 16 mężczyzn) oraz ograniczenie 
zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa na terenie powiatu szydłowieckiego   
w okresie 01/2017 – 09/2018.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie motywacji do działań mających na celu rozwój osobisty,
 • Podniesienie umiejętności psychospołecznych,
 • Poprawa stanu psychofizycznego,
 • Integracja środowiskowa wśród uczestników i otoczenia grupy docelowej
 • Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • Podjęcie zatrudnienia przez  min.8 uczestników

W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno szkoleniowym obejmującym:

 • diagnozę  indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu
 • pracę socjalną
 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych mające na celu rozwój umiejętności komunikowania się, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, budowania relacji opartych na zaufaniu i odpowiedzialności,  poprawy samodzielności, umiejętności budowania własnego systemu wartości, tworzenie własnej hierarchii wartości postaw i zachowań, umiejętności podejmowania decyzji
 • szkolenia pierwszej pomocy
 • aktywizację  społeczno –zdrowotną  w tym: uczestnictwo w Klubie Lidera, arteterapia i zajęcia rehabilitacyjno-sportowe i edukacji prozdrowotnej
 • warsztaty psychologiczne z zabiegami rehabilitacyjnymi
 • poradnictwo (m.in. prawne, psychologiczne oraz wsparcie rozwojowe i tutoring);
 • kursy zawodowe
 • wyjazdy aktywizacyjne ze zwiedzaniem przedsiębiorstw ekonomii społecznej

Przedsięwzięcia realizowane będą na miejscu i w formie wyjazdowej. Szczegółowych informacji udzielamy w PCPR.

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 6 listopada br. o godz. 13.00 w siedzibie PCPR w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7.

   

14 sierpnia dniem wolnym od pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 10 sierpnia 2017 10:15

Informujemy, że dzień 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) został ustalony jako dzień wolny od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu. Dzień ten został odpracowany 05 sierpnia 2017 r. (sobota).

   

05 sierpnia dniem pracującym

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 01 sierpnia 2017 15:12

Informujemy, że dzień 05 sierpnia 2017 r. (sobota) został ustalony jako dzień pracujący dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, w zamian za dzień 14 sierpnia 2017 r.

   

Wyprawa do rezerwatu Piekło k. Niekłania

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk piątek, 09 czerwca 2017 20:44

6 czerwca br. uczestnicy zajęć  sportowych oraz spotkań Klubu Lidera odbywających się w ramach projektu  „Czas na zmiany” wzięli udział w wycieczce do rezerwatu przyrody Skałki Piekło pod Niekłaniem. 1,5 km odcinek trasy od parkingu do rezerwatu uczestnicy wycieczki pokonali maszerując z kijkami nordic –walking. Podczas pokonywania trasy maszerujący odpoczywali przy rozstawionych przez Nadleśnictwo Stąporków tablicach z informacjami, z których można dowiedzieli się wielu  ciekawych rzeczy np. o leśnym pszczelarstwie – bartnictwie, występujących na tym terenie drzewach oraz żyjących w na tym obszarze zwierzętach.

Więcej: Wyprawa do rezerwatu Piekło k. Niekłania

   

Strona 10 z 29