Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Obowiązki służby zdrowia wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 20 lutego 2019 12:26

Dz.U.2015.0.1390 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Art. 9d. Niebieska karta
1. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
2. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
3. Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.
4. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” wypełnianych przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę „Niebieskie Karty”, mając na uwadze skuteczność działań wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i dobro tych osób.

Art. 12. Podejrzenie popełnienia przestępstwa
1. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.
2. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej: Obowiązki służby zdrowia wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

Program wyrównywania różnic między regionami III – NABÓR WNIOSKÓW I WYSTĄPIEŃ 2019

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 07 stycznia 2019 21:34

PFRON logo

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, że trwa nabór wniosków
w ramach  „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” .

Więcej: Program wyrównywania różnic między regionami III – NABÓR WNIOSKÓW I WYSTĄPIEŃ 2019

   

Życzenia Bożonarodzeniowe i noworoczne

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 18 grudnia 2018 14:39

Życzenia Bożonarodzeniowe i noworoczne

   

24 grudnia dniem wolnym od pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk piątek, 30 listopada 2018 12:43

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, że 24 grudnia 2018 r (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników PCPR.

Dzień 24 grudnia 2018 r. zostanie odpracowany w dniu 1 grudnia  2018 r. (sobota).

   

X Międzynarodowe Forum Tato.Net „MIŁOŚĆ SZACUNEK"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk czwartek, 08 listopada 2018 09:28

Plakat X Międzynarodowe Forum Tato.Net MIŁOŚĆ SZACUNEK

Więcej: X Międzynarodowe Forum Tato.Net „MIŁOŚĆ SZACUNEK"

   

02 listopada dniem wolnym od pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk piątek, 26 października 2018 10:44

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, że 02 listopada  2018 r (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników PCPR. Dzień 02 listopada 2018r został odpracowany w dniu 27 października  2018 r. (sobota).

   

Świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 29 sierpnia 2018 18:12

Logo Dobry Start

Program „Dobry start” jest ważnym komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej. Program ten skierowany jest także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych (w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka), a także do osób przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wnioski można pobrać ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jak również bezpośrednio w placówce PCPR.

Więcej: Świadczenie dobry start w pieczy zastępczej

   

Strona 8 z 29