Zaproszenie do udziału w projekcie

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 20 grudnia 2017 12:04

Drukuj

Loga Fundusze Europejskie Program Regionalny + Mazowsze Serce Polski + Unia Europejska Europejski Fundusz SpołecznyFundacja United Way Polska wraz z partnerem Industry Personnel Services Sp. z o.o. realizuje w ramach osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, projekt Akcja Aktywizacja którego celem jest włączenie społeczne 200 osób (120 kobiet, 80 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. mazowieckiego. Program jest realizowany  w okresie od 10.2017 r. - 08.2019 r.

Grupę docelową stanowi 200 osób (120 kobiet, 80 mężczyzn), wśród nich:

W ramach projektu przewidujemy realizację następujących działań:

  1. staże zawodowe oraz stypendium stażowe,
  2. warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
  3. szkolenia i kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
  4. indywidualne pośrednictwo pracy,
  5. indywidualne poradnictwo zawodowe ,
  6. indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów uczestników przygotowaną przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów,
  7. indywidualne wsparcie psychologiczne, w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
  8. poradnictwo psychospołeczne, obywatelskie i prawne oraz prowadzenie animacji lokalnych.

W wyniku realizacji projektu „Akcja Aktywizacja” 80 osób nabędzie kompetencje społeczne, a 108 ( 65 kobiet, 43 mężczyzn) uzyska kwalifikacje zawodowe, co przyniesie długofalową wartość, nabycie wiedzy i umiejętności do wykorzystania w przyszłej pracy.
Ponadto szacujemy, że 130 osób (78 kobiet, 52 mężczyzn) rozpocznie poszukiwanie pracy a 70 osób tj. 42 kobiety oraz 28 mężczyzn zdobędzie zatrudnienie.

Wartość projektu ogółem : 2 706 782,60 zł
Wkład UE:2 165 426,08 zł
Poziom dofinansowania: 95%

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie PCPR przy ul. Metalowej 7 w Szydłowcu.


Logo Industry Personnel ServicesLogo United Way Polska