ZAPYTANIE OFERTOWE - Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe - telepraca

Wpisany przez Źródło Własne wtorek, 06 września 2011 07:43

Drukuj

 


1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, ul. Metalowa 7 w ramach realizowanego projektu systemowego "Inwestuję w Lepszą Przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do złożenia oferty na szkolenie zawodowe: Telepraca


2. Przedmiot zamówienia: Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe - telepraca


3. Termin realizacji zamówienia: 25.09.2011r.-15.12.2011r.


4. Cena jest istotnym kryterium oceny ofert / pozostałe kryterium to rodzaj proponowanych usług, termin wykonania


5. Inne istotne warunki zamówienia:
Wymagania dotyczące kursu:

 

Wymagania jakie powinien spełnić Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:6. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis "Telepraca". Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 3 , pocztą, pocztą elektroniczną na adres: pcpr45@o2.pllub faksem pod nr 48/617.47.14


7. Miejsce i termin złożenia oferty. Ofertę złożyć należy do dnia 20 września 2011r. godz. 14.00

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego