ZAPYTANIE OFERTOWE - Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe - kurs prawa jazdy kat. B dla dwóch osób

Wpisany przez Źródło Własne wtorek, 30 sierpnia 2011 07:25

Drukuj

 


1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, ul. Metalowa 7 w ramach realizowanego projektu systemowego "Inwestuję w Lepszą Przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do złożenia oferty na szkolenie zawodowe: kurs prawa jazdy kat. B dla 2 Beneficjentów Ostatecznych projektu.


2. Przedmiot zamówienia: Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe - kurs prawa jazdy kat. B dla dwóch osób.


3. Termin realizacji zamówienia: 20.09.2011r.-15.12.2011r.


4. Cena jest istotnym kryterium oceny ofert / pozostałe kryterium to rodzaj proponowanych usług, termin wykonania


5. Inne istotne warunki zamówienia:
Wymagania dotyczące kursu:

 

Wymagania jakie powinien spełnić Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:6. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku "OFERTA" ( zał.nr.3).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis "Zapytanie ofertowe na kurs prawa jazdy kat. B". Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 3 , pocztą, pocztą elektroniczną na adres: pcpr45@o2.pllub faksem pod nr 48/617.47.14


7. Miejsce i termin złożenia oferty. Ofertę złożyć należy do dnia 15 września 2011r. godz. 14.00


Załącznik:
Ikona symbolizująca odnoścnik do dokumentu w formacie DOC (Word) Załącznik nr 3

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego