Oferty - Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych

Wpisany przez Źródło Własne piątek, 03 czerwca 2011 08:44

Drukuj

 

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, ul. Metalowa 7 w ramach realizowanego projektu systemowego "Inwestuję w Lepszą Przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do złożenia oferty na szkolenia zawodowe: Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych.

2. Przedmiot zamówienia: Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych.

3. Termin realizacji zamówienia: 1 lipca do 31 sierpnia 2011 r.

4. Cena jest istotnym kryterium oceny ofert / pozostałe kryterium to rodzaj proponowanych usług, termin wykonania /

5. Inne istotne warunki zamówienia:

Wymagania dotyczące kursu:

Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej:
a) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych,
b) rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz przekazania kserokopii w/w dokumentacji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia,
c) sprawdzenia efektów kształcenia,

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentów szkolenia do dnia 31.12.2020 r.

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia harmonogramu zajęć uzgodnionego z zamawiającym przed podpisaniem umowy.

Wymagania jakie powinien spełnić Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:6. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis "Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych".
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego PCPR Szydłowiec ul. Metalowa 7, pokój nr 3 , pocztą, pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod nr 48/617.47.14

7. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 17 czerwca 2011 r. godz. 14:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Szydłowcu.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego