Oferty - kurs administracyjno – biurowy

Wpisany przez Źródło Własne poniedziałek, 16 sierpnia 2010 08:32

Drukuj

 

 

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, ul. Metalowa 7 w ramach realizowanego projektu systemowego "Inwestuję w Lepszą Przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do złożenia oferty na szkolenia zawodowe: kurs administracyjno - biurowy dla 8 Beneficjentów Ostatecznych projektu.


2. Przedmiot zamówienia: Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe – kurs administracyjno biurowy dla 8 osób


3. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2010 r. - 15.11.2010 r.


4. Cena jest istotnym kryterium oceny ofert / pozostałe kryterium to rodzaj proponowanych usług, termin wykonania /


5. Inne istotne warunki zamówienia:
Wymagania dotyczące kursu:

a) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych,
b) rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz przekazania kserokopii w/w dokumentacji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia,
c) sprawdzenia efektów kształcenia,
d) Wykonawca zobowiązany jest do załączenia harmonogramu zajęć uzgodnionego z zamawiającym przed podpisaniem umowy.

Wymagania jakie powinien spełnić Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:


6. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku "OFERTA" ( zał.nr.3).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis "Zapytanie ofertowe na kurs administracyjno – biurowy".
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 3 , pocztą, pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod nr 48/617.47.14


7. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 3 września 2010 r. godz. 12:00

 

Załącznik nr 3 - OFERTA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego