Oferta - specjalista ds. monitoringu i ewaluacji

Wpisany przez Źródło Własne poniedziałek, 19 grudnia 2011 10:19

Drukuj

 


1. Warunki współpracy:

umowa - zlecenie,
liczba godzin objęta zleceniem – 20godz/ mies.

 1. zakres obowiązków:

Nadzór nad prawidłową i terminową realizacją zadań w zakresie monitoringu i ewaluacji;

 1. Nadzór nad prawidłowym dokumentowaniem realizacji Projektu w zakresie monitoringu i ewaluacji działań Projektu;
 2. Analiza zgodności realizacji Projektu w zakresie założeń i celów z wnioskiem projektowym;
 3. Współpraca z personelem w zakresie realizowanych zadań i osiągnięcia zaplanowanych celów Projektu;
  1. Monitoring zleconych zadań;
  2. Współpraca przy przygotowaniu materiałów promocyjnych;
  3. Analiza osiąganych wskaźników postępu rzeczowego realizowanego Projektu;
  4. Współpraca przy przygotowywaniu sprawozdań i raportów z realizacji Projektu;
  5. Współpracy z Koordynatorem Projektu i Biurem Projektu;
  6. Powiadamianie Koordynatora Projektu o zaistniałych zmianach w harmonogramie;

10.  Wykonywanie innych czynności wskazanych przez Koordynatora projektu;

11.  Stosowania we wszelkich dokumentach związanych z realizacją zlecenia logotypów zgodnie z Wytycznymi dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które umieszczone są na stronie internetowej www.mazowia.eu.

12.  Informowania uczestników oraz opinię publiczną o realizacji Projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 


3. Wymagane kwalifikacje:


4. Wymagania dodatkowe:


5. Wymagane dokumenty:


Sposób i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu (sekretariat), ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec, z dopiskiem "Monitoring i Ewaluacja ” w terminie do dnia 30.12.2011 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu). Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem.
W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ciągu 3 dni od dnia zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu tego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego