Oferta - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Wpisany przez Źródło Własne poniedziałek, 19 grudnia 2011 10:19

Drukuj

 


1. Warunki współpracy:

umowa - zlecenie,
liczba godzin objęta zleceniem – zadaniowy czas pracy.
zakres obowiązków: zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i rozwoju pieczy zastępczej


2. Wymagane kwalifikacje:


3. Wymagania dodatkowe:


4. Wymagane dokumenty:


Sposób i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu (sekretariat), ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec, z dopiskiem "Koordynator”” w terminie do dnia 30.12.2011 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu). Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ciągu 3 dni od dnia zakończenia składania ofert. O terminie i miejscu tego postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego