Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk poniedziałek, 06 czerwca 2022 10:11

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Logo Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Powiat Szydłowiecki przystąpił do programu specjalnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” - Moduł I. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

  • ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
  • posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

 

Więcej: Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

 

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk piątek, 03 czerwca 2022 21:26

Piknik z okazji dnia Rodzicielstwa Zastępczego_305W całym kraju w dniu 30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, mający przede wszystkim docenić rodziców zastępczych, ale także spopularyzować ideę pieczy zastępczej. Z tej okazji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zorganizowało w dniu 31 maja 2022r. w ogrodzie przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Szydłowcu festyn rodzinny. Była to impreza plenerowa z wieloma atrakcjami dla wychowanków z pieczy zastępczej, rodziców zastępczych, uczestników WTZ oraz zaproszonych gości.

Piknik rozpoczął się oficjalnym przywitaniem wszystkich uczestników przez gospodarza obiektu p. Mariana Frąka – Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Osobom niepełnosprawnym w Szydłowcu oraz wygłoszeniem okolicznościowych przemówień przez dyrektor PCPR p. Marię Michalską, wicestarostę powiatu szydłowieckiego - p. Anitę Gołosz oraz p. Agnieszkę Sobutkę-Klepaczewską - Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Szydłowcu. Chcąc podkreślić wdzięczność władz powiatu za ofiarowanie dzieciom domu i rodziny, zostały wręczone dyplomy i kwiaty dla rodziców zastępczych.

 

Więcej: DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

   

30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk sobota, 28 maja 2022 15:21

rodzina kwiaty

Drodzy Rodzice!

Z okazji Waszego Święta wyrażamy uznanie i szacunek  za ofiarowanie potrzebującym dzieciom swojego domu oraz serca. Życzymy siły w pełnieniu tak ważnej funkcji oraz abyście zawsze wierzyli w moc czynienia dobra. Bądźcie zdrowi, cierpliwi i uśmiechnięci- tego potrzebują dzieci, tego potrzebuje świat. Niech każdy dzień będzie dla Was radością.

 

Dyrektor i Pracownicy

Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Szydłowcu   

Nabór osób z niepełnosprawnością wzroku do udział w treningu orientacji przestrzennej i mobilności

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk wtorek, 17 maja 2022 15:41

Loga - Fundusze Wuropejskie Wiedza Edukacja Rozwój - Rzeczpospolita Polska - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Zapraszamy chętne osoby z niepełnosprawnością wzroku do udziału w zajęciach „Trening Orientacji Przestrzennej i Mobilności”.

Trening realizowany będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Polski Związek Niewidomych

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie

oraz Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.

Więcej: Nabór osób z niepełnosprawnością wzroku do udział w treningu orientacji przestrzennej i mobilności

   

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk środa, 23 marca 2022 10:26

[PL] WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO - [UA] ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

 

Więcej: WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

   

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 08 marca 2022 23:07

loga - flaga RP - Godło RP

Powiat Szydłowiecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Szydłowcu ogłasza nabór uczestników  do  resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022”

Głównym celem Programu  jest wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego oraz pobytu całodobowego.

Pobyt dzienny dla 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 15 dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. Pobyt dzienny może być realizowany w miejscu zamieszkania uczestnika lub w miejscu wskazanym przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, które uzyska pozytywną opinię Powiatu Szydłowieckiego w wymiarze 240 godzin na osobę.

Pobyt całodobowy dla 18 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
i 16 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności Opieka będzie świadczona w miejscu wskazanym przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, które uzyska pozytywną opinię Powiatu Szydłowieckiego w wymiarze 14 dni na osobę.

Opieka całodobowa obejmować będzie w szczególności:

ü  zapewnienie wyżywienia (minimum trzy posiłki dziennie w tym ciepły obiad składający się
z dwóch dań, dostęp do ciepłych napojów – kawa, herbata – przez cały dzień)

ü  zajęcia specjalistyczne (grupowe) np. arteterapia, socjoterapia, muzykoterapia, ludoterapia, filmoterapia, choreoterapia

O zakwalifikowaniu do Programu decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz stan zdrowia i sytuacja życiowa osoby niepełnosprawnej. W pierwszej kolejności będziemy uwzględniać  potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

- ma niepełnosprawność sprzężoną (orzeczenie ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub

- stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Uczestnicy Programu nie ponoszą opłat za usługi świadczone w ramach programu.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Metalowa 7, Szydłowiec lub pod numerem telefonu 486174714 w dniach i godzinach pracy urzędu.

Dyrektor PCPR Szydłowiec
Maria Michalska

 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

Finansowany ze środków państwowego funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy.

Wartość dofinansowania – 511 836,00 zł – Całkowita wartość zadania – 511 836,00 zł

   

Przekraczasz granicę z Polską? Kancelaria Prezydenta RP informuje, co powinieneś zrobić

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 07 marca 2022 22:54

UA-ulotka-v3_UA UA-ulotka-v3_PL

1. PO PRZEKROCZENIU GRANICY:

Jeżeli nie potrzebujesz pilnej pomocy i masz gdzie spać, to nie musisz rejestrować się w Punkcie Recepcyjnym ani nigdzie indziej. Możesz od razu jechać do swojego miejsca docelowego w całej Polsce. Nie obowiązuje kwarantanna z powodu COVID-19. Jeśli nie masz własnego miejsca noclegu, jesteś głodny, potrzebujesz pomocy medycznej, to zaraz po przekroczeniu granicy – udaj się do Punktu Recepcyjnego. Tam uzyskasz pomoc w zakresie:

   

Strona 1 z 32