Zarządzenie nr 10/2021 - w sprawie wyznaczenia dnia 12 listopada 2021 r. dniem wolnym od pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Zarządzenie Nr 10/2021

 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

z dnia 03 listopada 2021 r.

w wyznaczenia dnia 12 listopada 2021 r. dniem wolnym od pracy

Na podstawie § 8 ust. 3 pkt 13 Regulaminu organizacyjnego PCPR w Szydłowcu oraz art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1629).

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dzień 12 listopada 2021 r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

 

§ 2

Dzień 06 listopada 2021 r. (sobota) ustala się dniem pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w wymiarze obowiązującym dnia 12 listopada 2021 r.

 

§ 3

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń budynku urzędu pracy oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.