PCPR w Szydłowcu od 1 września 2019 r. przystąpi do realizacji projektu systemowego „TERAZ TY!”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Loga FEPR RP MSP UEEFS

 

TERAZ TY!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu od 1 września 2019 r. przystąpi  do realizacji projektu  systemowego  „TERAZ TY!” dofinansowanego  ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019r. do 31.12.2020r.

Całkowita wartość projektu 602 000,00 w tym:

 • 481 600,00 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 120 400,00 zł - wkład własny Powiatu Szydłowieckiego

Grupę docelową projektu stanowią osoby z terenu Powiatu Szydłowieckiego w tym:
osoby z niepełnosprawnością w wieku 18-60 lat, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument, matki wychowujące dzieci niepełnosprawne oraz wychowankowie pieczy zastępczej w wieku 15-25 lat, mające motywację do rozwoju kompetencji, podnoszenia kwalifikacji i podjęcia pracy.

 

Cel i założenia projektu

Cel główny:

Zwiększenie szans na zatrudnienie 43 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym 28 kobiet  i 15 mężczyzn) oraz ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa 20 osób z niepełnosprawnością (9 kobiet i 11 mężczyzn) na terenie powiatu szydłowieckiego w okresie 09/2019 – 12/2020.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie motywacji do działań mających na celu rozwój osobisty,
 • Podniesienie umiejętności psychospołecznych,
 • Poprawa stanu psychofizycznego,
 • Integracja środowiskowa wśród uczestników i otoczenia grupy docelowej
 • Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • Podjęcie zatrudnienia przez  min.5 uczestników


W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno szkoleniowym obejmującym:

 • diagnozę  indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu,
 • pracę socjalną,
 • wyjazdową aktywizację społeczną z zajęciami rehabilitacyjno-sportowymi,
 • szkolenia podnoszące, zmieniające lub uzupełniające kwalifikacje zawodowe,
 • wyjazdowe warsztaty psychologiczne z pracą nad zmianą wizerunku,
 • poradnictwo - m.in. psychologiczne oraz wsparcie rozwojowe i tutoring,
 • aktywizację  społeczno–zdrowotną  w tym: uczestnictwo w Klubie Lidera, arteterapii, zajęciach rehabilitacyjno-sportowych i edukacji prozdrowotnej;
 • szkolenia pierwszej pomocy,
 • wyjazdowy treningi kompetencji i umiejętności społecznych mający na celu rozwój umiejętności zarządzania sobą oraz doskonalenia umiejętności interpersonalnych.
 • wyjazdy aktywizacyjne ze zwiedzaniem przedsiębiorstw ekonomii społecznej.

Przedsięwzięcia realizowane będą na miejscu i w formie wyjazdowej. Szczegółowych informacji udzielamy na miejscu w PCPR lub telefonicznie pod numerem 48 6174714.

Spotkanie organizacyjne,  odbędzie się w dniu 10 września 2019 r. o godz. 12.00
w siedzibie PCPR w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7.