Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 20 lutego 2019 16:22

W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W bieżącym roku obchody będą się odbywały w dniach 18 lutego – 24 lutego.

W preambule do ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz.U. Nr 59, poz. 517) ustawodawca wskazał na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.

Taką pomocą będą m.in. bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w trakcie obchodów w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych.

Więcej: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

Komunikat dot. obowiązku zgłaszania do organów ścigania przypadków przemocy w rodzinie oraz podejrzeń o popełnieniu przestępstwa

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 20 lutego 2019 16:19

Mazowiecki Oddział Wojewódzki informuje, iż w związku z Komunikatem wydanym dnia 7 kwietnia br. przez Ministra Zdrowia, osoba wykonująca zawód medyczny, która podejrzewa, że jej pacjent może być ofiarą przemocy seksualnej lub przemocy w rodzinie, ma nie tylko obowiązek udzielenia pomocy medycznej, lecz także podjęcia innych działań na rzecz tego pacjenta.

W przypadku podejrzenia, że pacjent doświadczył przemocy seksualnej (która jest przestępstwem ściganym z urzędu), osoba wykonująca zawód medyczny jest zobowiązana do powiadomienia prokuratury lub policji. Badając ofiarę gwałtu, personel medyczny powinien nie tylko dołożyć wszelkich starań, by pomóc pacjentowi i nie pogłębić jego traumatycznych przeżyć, lecz także zadbać o zabezpieczenie śladów przestępstwa w sposób, który umożliwi pokrzywdzonemu dochodzenie sprawiedliwości, a organom ścigania – wykrycie sprawcy przestępstwa.

W przypadku podejrzenia, że pacjent (osoba dorosła lub dziecko) jest ofiarą przemocy w rodzinie – lekarze, pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni mają obowiązek działać zgodnie z procedurą „Niebieskiej Karty”.

Więcej: Komunikat dot. obowiązku zgłaszania do organów ścigania przypadków przemocy w rodzinie oraz podejrzeń o popełnieniu przestępstwa

   

Obowiązki służby zdrowia wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 20 lutego 2019 12:26

Dz.U.2015.0.1390 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Art. 9d. Niebieska karta
1. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
2. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
3. Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.
4. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” wypełnianych przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę „Niebieskie Karty”, mając na uwadze skuteczność działań wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i dobro tych osób.

Art. 12. Podejrzenie popełnienia przestępstwa
1. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.
2. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Więcej: Obowiązki służby zdrowia wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

   

Program wyrównywania różnic między regionami III – NABÓR WNIOSKÓW I WYSTĄPIEŃ 2019

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 07 stycznia 2019 21:34

PFRON logo

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, że trwa nabór wniosków
w ramach  „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” .

Więcej: Program wyrównywania różnic między regionami III – NABÓR WNIOSKÓW I WYSTĄPIEŃ 2019

   

Życzenia Bożonarodzeniowe i noworoczne

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 18 grudnia 2018 14:39

Życzenia Bożonarodzeniowe i noworoczne

   

24 grudnia dniem wolnym od pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk piątek, 30 listopada 2018 12:43

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, że 24 grudnia 2018 r (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników PCPR.

Dzień 24 grudnia 2018 r. zostanie odpracowany w dniu 1 grudnia  2018 r. (sobota).

   

X Międzynarodowe Forum Tato.Net „MIŁOŚĆ SZACUNEK"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Marek Tomczyk czwartek, 08 listopada 2018 09:28

Plakat X Międzynarodowe Forum Tato.Net MIŁOŚĆ SZACUNEK

Więcej: X Międzynarodowe Forum Tato.Net „MIŁOŚĆ SZACUNEK"

   

Strona 9 z 30